Handhavingbezoek Wet milieubeheer

Nimos in Rhenen, producent van tuin- en parkmachines en al jarenlang deelnemer van Stichting adviescentrum Metaal (SAM), krijgt in het najaar van 2010 in op¬dracht van de gemeente Rhenen, bezoek van het bevoegd gezag, de milieudienst. Productieleider Henk Willemsen ontvangt en begeleidt zijn bezoek en geeft antwoord op gestelde vragen en laat zien hoe de zaken bij Nimos geregeld zijn. Het betreft een handhavingbezoek Wet milieubeheer waarbij wordt opgemerkt dat Nimos valt onder het Activiteitbesluit. De algemene voorschriften uit dit besluit zijn dus van toepassing.

Geen beschrijving

Zoals in elk bedrijf zijn er enkele aandachtspunten te vinden en ook bij Nimos worden opmerkingen gemaakt. Het bezoek wordt afgesloten met het benoemen van artikel 2.12 lid 1, 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, dat handelt over energiebesparing. De bezoeker laat een checklist met naslagwerk achter, waarop tal van energiebespa¬ringsmaatregelen staan, met het verzoek deze in te vullen en na te sturen. Het bedrijf neemt de opmerkingen serieus en streeft ernaar om de onvolkomenheden binnen de gestelde termijnen weggewerkt te krijgen.
Tijdens de hercontrole begin 2011 door de gemeente zelf, wordt gesteld dat het niet nemen van energiebesparende maatregelen zoals in de checklist staan weer¬gegeven, aanleiding zijn tot een vooraankondiging last onder dwangsom.
Samen met het bedrijf heeft SAM de gang van zaken en de stukken van de hand¬having op een rij gezet. Nimos heeft te goeder trouw diverse zaken aangeleverd, waaronder een ingevulde checklist energiebesparing, die een geheel eigen status in de procedure hebben gekregen. De milieudienst hanteert een eigen module voor energiebesparing waarin een grote willekeur aan maatregelen staat, waarvan gesteld is dat de terugverdientijd korter dan vijf jaar is. In het Activiteitenbesluit staat dat indien men meer dan 50.000 kWh per jaar verbruikt, men alle energiebesparings¬maat¬regelen die binnen vijf jaar terug zijn verdiend moet treffen. Bij een verbruik van meer dan 200.000 kWh per jaar mag het bevoegd gezag vragen om dit middels een energieonderzoek te onderbouwen. De ingevulde lijst, met het energieverbruik en aange¬geven of maatregelen wel of niet getroffen zijn, wordt door de gemeente onte¬recht uitgelegd als ‘alle maatregelen die het bedrijf gaat treffen’. Feitelijk wordt het bedrijf nu middels een dwangsom verplicht om een grote inves¬tering in uiteen¬lopende energiebesparingsmaatregelen te treffen, die voor het merendeel een veel langere terugverdientijd hebben of zelfs niet zinvol zijn. De proce¬dure is vooraf niet duidelijk gemaakt aan Nimos en de gebruikte lijst is vol¬strekt niet onderbouwd.
Twee jaar geleden heeeft SAM reeds in opdracht van Energiecentrum MKB een branchescan voor de metaal ontwikkeld. Bij deze ontwik¬keling is de Metaalunie nauw betrokken geweest, de methodiek is tevens algemeen geaccepteerd door de overheid. Namens Nimos is dit instrument ingezet en is bezwaar gemaakt tegen de dwangsomprocedure. Ook uit het branche-instrument zijn energiebesparende maatregelen naar voren gekomen, nu betreft het echter berekende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Nimos gaat hiermee aan de slag, omdat het bedrijf achter de maatregelen staat en het economisch voordeel ook daadwerkelijk aanwezig is.

Bij alle handhaving op wet- en regelgeving is het cruciaal om een afspraak schriftelijk vast te laten leggen en te laten toetsen. Daarnaast zijn de termijnen altijd fataal, reageer dus altijd binnen de gestelde termijnen. Zorg ervoor dat er bij u geen hand-having gebaseerd op drijfzand plaats kan vinden.

De Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) is een praktijkgerichte kennispartner voor metaalondernemers op het gebied van milieu, kwaliteitszorg en arbo, ruimtelijke ordening, bouw en techniek en duurzaam ondernemen.

SAM (voorheen Stichting Metaal en Milieu) is in 1993 op initiatief van enkele metaalondernemers gestart met het bieden van externe milieuexpertise. In een snel tempo zijn daar andere thema’s aan toegevoegd. Momenteel biedt de stichting een breed adviespakket aan voor de metaalbranche. Het stichtingsconcept maakt specialistische kennisopbouw binnen de metaalbranche mogelijk. SAM vervult daarin een belangrijke netwerkfunctie. Naast de individuele bedrijfsadvisering investeert de stichting tevens in brancheonderzoeken. Hierbij worden nieuwe thema’s op het gebied van beleid en techniek vertaald naar concrete projecten voor de branche. Hiermee wordt tevens de continue kennisontwikkeling van SAM bewerkstelligd. Voor meer informatie:
Stichting Adviescentrum Metaal tel. 030 – 693 00 55 of op www.metaaladvies.nl

Heeft u een concrete vraag over één van bovengenoemde onderwerpen?
Deze kunt u mailen naar jlv@metaaladvies.nl

Bedrijvengids

Metaalnieuws inBeeld

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

19/10/2020

Veel investeringen in de plaatbewerking

X