Informatie geven over de duurzaamheid van producten

Legrand Nederland (voorheen Van Geel Systems), producent van kabeldraagsystemen, wordt door klanten steeds vaker verzocht informatie te geven over de duurzaamheid van haar producten, CO2-uitstoot en het algemene milieubeleid. Daarnaast wordt er vanuit het moederbedrijf Legrand Group gestreefd naar een certificering van milieuzorg en duurzaamheid voor al haar vestigingen. Begin 2011 is Legrand Nederland begonnen met het opzetten van het door ons ontwikkelde ISO 14.001 PLUS-systeem. Naast milieuzorg wordt er ook aansluiting gezocht bij de CO2-prestatieladder en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit is de PLUS waarmee Legrand zich kan en wil onderscheiden van andere leveranciers.

Geen beschrijving

Samen met Legrand heeft Stichting Adviescentrum Metaal vervolgens een planning gemaakt en geïnventariseerd welke werkzaamheden allemaal uitgevoerd moesten worden. Al snel bleek dat de wens van de directie erg ambitieus was: certificering voor de zomer!

Centraal in het milieuzorgsysteem staan een aantal pijlers, die samen zorgen voor een zorgsysteem dat streeft naar continue verbetering en zorgt dat de werkwijze geborgd is.

De eerste pijler is het milieubeleid van het bedrijf. Voor Legrand Nederland geldt dat het zichzelf eisen heeft opgelegd op het gebied van duurzaamheid, maar ook dat het moederbedrijf algemene doelstellingen aan de dochter­ondernemingen oplegt. Daarnaast zijn er wensen van diverse grote klanten en toeleveranciers. Na enig gepuzzel zijn al deze wensen vastgelegd en samengevoegd tot het milieubeleidsplan 2011-2015.

De tweede pijler is het milieuaspectenregister (MAR). Hierin zijn alle relevante milieuaspecten opgenomen. Deze milieu­aspecten worden bepaald door de activiteiten die het bedrijf uitvoert. Daarnaast is het milieuaspectenregister aangevuld met te inventariseren kengetallen die noodzakelijk zijn voor de CO2-prestatieladder (PLUS).

Direct gekoppeld aan dit milieuaspectenregister is het wettelijk aspectenregister, de derde pijler van het zorgsysteem. Uitgangspunt van ISO 14.001 is dat het bedrijf ten minste en te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving. Belangrijk is dat er bij een wijziging van activiteiten of wetgeving gecontroleerd wordt welke invloed dit heeft op de werkwijze. Door een directe koppeling tussen het wettelijke aspectenregister en milieuaspectenregister is dit eenvoudig te realiseren.

Het vierde en laatste element van het milieuzorgsysteem zijn de procedures. Teneinde de opgestelde doelen te behalen, maar vooral om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving, dient het bedrijf diverse procedures op te stellen. Hierin is omschreven hoe wordt geborgd dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan en dat de doelen behaald worden. Ook nu worden de procedures aangevuld met eisen uit de CO2-prestatieladder en eisen met betrekking tot MVO.

Uiteindelijk heeft het opzetten van het systeem en het proefdraaien slechts een fractie langer geduurd dan gepland en is begin juli de eerste interne audit uitgevoerd, gevolgd via een management review. Na het oplossen van enkele kleine tekortkomingen was het milieuzorgsysteem certificeerbaar.

Vervolgens is het systeem gedurende twee dagen geaudit door de certificerende instantie. De audit verliep soepel, waarbij Legrand Nederland en Stichting Adviescentrum Metaal zelfs de complimenten kregen van de auditor voor het complete, maar vooral slanke en praktijkgerichte systeem. Uiteindelijk kon op 22 augustus de vlag uit: certificering volgens ISO 14.001 was een feit.

De Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) is een praktijkgerichte kennispartner voor metaalondernemers op het gebied van milieu, kwaliteitszorg en arbo, ruimtelijke ordening, bouw en techniek en duurzaam ondernemen.

SAM (voorheen Stichting Metaal en Milieu) is in 1993 op initiatief van enkele metaalondernemers gestart met het bieden van externe milieuexpertise. In een snel tempo zijn daar andere thema’s aan toegevoegd. Momenteel biedt de stichting een breed adviespakket aan voor de metaalbranche. Het stichtingsconcept maakt specialistische kennisopbouw binnen de metaalbranche mogelijk. SAM vervult daarin een belangrijke netwerkfunctie. Naast de individuele bedrijfsadvisering investeert de stichting tevens in brancheonderzoeken. Hierbij worden nieuwe thema’s op het gebied van beleid en techniek vertaald naar concrete projecten voor de branche. Hiermee wordt tevens de continue kennisontwikkeling van SAM bewerkstelligd. Voor meer informatie:
Stichting Adviescentrum Metaal tel. 030 – 693 00 55 of op www.metaaladvies.nl

Heeft u een concrete vraag over één van bovengenoemde onderwerpen?
Deze kunt u mailen naar jlv@metaaladvies.nl

Bedrijvengids

Metaalnieuws inBeeld

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

19/10/2020

Veel investeringen in de plaatbewerking

X