Platform VOM in geweer tegen verbod op toepassing Chroom(VI)

0

De VOM, Vereniging van Oppervlaktetechnieken van Materialen, is een Chroom(VI) platform gestart. Dit naar aanleiding van de Reach wetgeving waarin Chroom(VI) op de nominatie staat om verboden te worden. Een verbod op de toepassing van zeswaardig Chroom vormt een ernstige bedreiging voor activiteiten van de oppervlaktebehandelende industrie zoals het (hard)verchromen en chromateren.

De eerste conclusie van het platform is dat de gegevens waarop de nieuwe wetgeving is gebaseerd, soms minstens 10 jaar oud zijn. Dit geeft een vertekend beeld van een bedrijfstak waarin de laatste jaren veel is gedaan aan maatregelen om de procesbeheersing te verbeteren. Een van de taken van het platform is om ten aanzien van relevante gegevens recente informatie te verzamelen.

In het platform zijn voornamelijk leden van de VOM vertegenwoordigd die actief zijn in oppervlaktebehandelingen waarbij Chroom(VI) wordt gebruikt, maar ook de FME, VNO-NCW en andere brancheverenigingen hebben zich aangesloten. Wie op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten van het platform, kan dat kenbaar maken via secretariaat@vom.nl.

“Chroom(VI) is een stof die mutageen en carcinogeen is, maar alleen bij inademing en huidcontact”, stelt de VOM. “Dit betekent dat er strenge maar praktische regels gesteld moeten worden aan het gebruik van Chroom(VI) . De branche inventariseert momenteel hoe dit het beste onder de aandacht van de Nederlandse en Europese autoriteiten kan worden gebracht. Hierbij spelen vele toepassingen een rol. Ook of er acceptabele alternatieven zijn.”

REACH heeft als doel de gezondheid van de mens en het milieu te waarborgen. In dat kader is Chroom(VI) vanwege de toxiciteit en mutageniteit geplaatst op de SVHC-lijst (Subtances of Very High Concern) en van daaruit op een zogenoemde kandidatenlijst geplaatst. De verwachting is dat het dit jaar geprioriteerd wordt en daarmee wordt het proces dat moet leiden tot een gebruiksverbod (binnen Europa) in gang gezet. Op zijn snelst is het over 3 jaar zover. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden als blijkt dat er geen volwaardige alternatieven zijn. Dat moet uitermate goed onderbouwd en aangetoond kunnen worden waarna er per bedrijf of bedrijfstak autorisatie verleend kan worden voor het gebruik van Chroom(VI) onder strikte condities.