Topsector HTSM: Grote stap gezet, nog een slag te maken

0

De topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) heeft vorige week het innovatiecontract ondertekend. Deze topsector wil zowel de toegevoegde waarde als de export van de hightech sterk vergroten.

Dat kan alleen worden gerealiseerd als bedrijven, kennisinstellingen en overheid nauw samenwerken. De vijftien roadmaps, waarin bedrijven en kennisinstellingen hun gezamenlijke ambities hebben verwoord, vormen de kern van het innovatiecontract. Hiermee is ook de toekomst van het Holst Centre geborgd.

Amandus Lundqvist, boegbeeld van de topsector HTSM: “We zien grote kansen in de intensieve samenwerking met universiteiten en toegepaste-kennisinstellingen zoals TNO. Er is nu helderheid voor de periode 2012–2013. Toch vinden we, voor de continuïteit van het topsectorenbeleid, focus op de middellange termijn uitermate belangrijk. We waarderen het werk dat is verzet en er is in de afgelopen maanden veel energie vrijgekomen, maar we hebben nog een slag te maken. Ik vertrouw erop dat er ook na vandaag de nodige voortgang wordt geboekt. Als gouden driehoek zijn we dat aan onze stand verplicht. De topsector HTSM heeft veel commitment van de bedrijven, waarvan tachtig procent tot het mkb behoort.”

Een andere positieve ontwikkeling is dat de contouren van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) zich steeds duidelijker aftekenen. Bij de uitvoering van het innovatiecontract zal het topteam het initiatief nemen om een TKI te starten. De vijftien roadmaps staan daarin centraal. Het bedrijfsleven neemt het voortouw. Dankzij de inzet van alle bij het Holst Centre betrokken partijen is de toekomst van deze succesvolle publiekprivate samenwerking zekergesteld. TNO zal zich inspannen om de vraagsturing rond hightech materialen en embedded systemen te ondersteunen.

Duurzame samenwerking in door de industrie gedreven Europese R&D-programma’s is bepalend voor het succes van de topsector HTSM. De Joint Technology Initiatives, de EUREKA-clusters en Eurostars zijn belangrijke Europese onderzoeksprogramma’s, die grote kansen bieden aan Nederlandse hightech-bedrijven. Het is goed dat het kabinet voor 2012 de mogelijkheid om hieraan deel te nemen heeft zekergesteld. Het topteam HTSM werkt met het kabinet aan een meerjarig perspectief voor de Nederlandse deelname aan deze programma’s en het EU-kaderprogramma Horizon 2020.

Evenals andere sectoren, kampt HTSM met een tekort aan technici. Veel voorstellen in de human capital agenda van HTSM komen terug in het Masterplan Bèta en Technologie. Later deze maand volgt een reactie op dit masterplan.

De buitenlandagenda wordt nog nader uitgewerkt. Deze maand is de aandacht primair gericht op de Hannover Messe (23 tot 27 april). In het ‘Holland Hightech House’ presenteren Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zich voor het eerst gezamenlijk op deze wereldtentoonstelling. Lundqvist: “Uniek voor Nederland en voor onze sector.”