Wat zijn de gevolgen van een bestemmingsplanwijziging voor mij?

0

De gemeente Voorburg presenteerde een nieuw bestemmingsplan waarbij milieucategorieën aan metaalbewerkingsbedrijf Pretec Precisietechniek werden toegekend. Pretec Precisietechniek wilde weten wat de gevolgen hiervan waren en schakelde samen met een buurbedrijf de Stichting Adviescentrum Metaal in voor een advies.

Geen beschrijving

Pretec Precisietechniek (toeleverancier van CNC-draai- en freeswerk voor de offshore, fijnmechanische, petrochemische en seismische industrie en de tuin- en machinebouw, www.pretec.nl) vroeg om het advies op het moment dat het door de gemeente opgestelde ontwerp van het bestemmingsplan volgens de formele procedure voor 6 weken ter inzage lag. De Stichting Adviescentrum Metaal heeft beoordeeld of het bestemmingsplan voldoende rekening hield met de huidige bedrijfsactiviteiten en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven.

Geen beschrijvingIn het bestemmingsplan waren enkele bepalingen opgenomen die beperkend werkten voor de bedrijven. In tegenstelling tot het geldende bestemmingsplan kende het nieuwe plan een milieuzonering. Hierdoor werden milieucategorieën gekoppeld aan de gronden van de bedrijven. Met dergelijke categorieën wordt bepaald welke bedrijfsactiviteiten mogelijk worden gemaakt ten opzichte van milieugevoelige functies in de omgeving (onder andere wonen).Geen beschrijving
Voor de bedrijven waren in het plan te lage milieucategorieën opgenomen; dit betekende dat (een deel van) de huidige activiteiten in feite niet meer mogelijk werd gemaakt en dat toekomstige uitbreidingen/veranderingen werden belemmerd. Daarnaast liepen de milieucontouren (de grenzen tussen de verschillende milieucategorieën) dwars over de bedrijven heen. Dit zou kunnen betekenen dat binnen een bedrijf een scheiding zou moeten plaatsvinden van de verschillende bedrijfsactiviteiten. Dit leverde uiteraard een zeer ongewenste situatie op.
Daarnaast was in het bestemmingsplan een lagere maximale bouwhoogte opgenomen dan in het huidige bestemmingsplan. Dit resulteerde tevens in een beperking voor de bedrijven.

Naar aanleiding van de beoordeling van het ontwerpbestemmingsplan is vervolgens, in overleg met de bedrijven, een zienswijze (formele reactie) opgesteld en bij de gemeente ingediend. In deze schriftelijke reactie is ingegaan op de belangen van de bedrijven en de in het plan opgenomen regels die belemmerend werkten voor de bedrijven. Ook is daarbij aangegeven dat, indien een en ander ongewijzigd zou worden vastgesteld, sprake zou zijn van planschade (schade, die bedrijven oplopen door het nieuwe bestemmingsplan en die vergoed dient te worden).

De gemeente heeft uiteindelijk gedurende de procedure Geen beschrijving
besloten het nieuwe bestemmingsplan uit de procedure te halen, omdat er fouten en onduidelijkheden in het plan waren geconstateerd. Het bestemmingsplan wordt daarom door de gemeente aangepast en verbeterd. Ook worden alle bedrijven op het terrein bezocht om goed de belangen en wensen in kaart te brengen. Alvorens een nieuw ontwerp ter inzage wordt gelegd, zal de gemeente een kaderstellend plan (gebiedsvisie) opstellen.

Achtergrondinformatie bestemmingsplanwijzigingen

– Waarom zijn gemeenten veel van hun plannen aan het herzien?

Veel gemeenten zijn momenteel druk bezig met het actualiseren van hun bestemmingsplannen. Dit heeft onder meer te maken met de Wet ruimtelijke ordening, inclusief de Grondexploitatiewet en het Besluit ruimtelijke ordening, (per 1 juli 2008 van kracht) waardoor gemeenten de bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar vóór 1 juli 2013 dienen te herzien. Als zij dit niet doen dan lopen zij het risico geen bouwleges meer te kunnen heffen. Deze vernieuwing van plannen gebeurt nu uiteraard ook voor de bedrijventerreinen.

– Waarom is dit relevant voor bedrijven?

In een bestemmingsplan worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden binnen een plangebied voor de komende 10 jaar juridisch vastgelegd. Wat in het plan is opgenomen bepaalt wat een bedrijf mag, en wat niet.

– Wat is het belang van het (laten) controleren van gemeentelijke bestemmingsplannen?

Om te voorkomen dat voor een bedrijf nadelige, beperkende zaken juridisch worden vastgelegd voor de komende jaren is van het belang gemeentelijke plannen in detail te beoordelen en zo nodig een reactie in te dienen.

In algemene zin is van belang dat wanneer sprake is van een ontwerp van een bestemmingsplan en deze ter inzage ligt dat nauwkeurig wordt gekeken naar hetgeen in het plan is vastgelegd. Indien gedurende de terinzagetermijn niet wordt gereageerd kan in een later stadium niks meer tegen het plan gedaan worden (lees: geen beroep ingesteld worden).

– Wat zijn de voordelen van het gezamenlijk optrekken en handelen door bedrijven?

De Stichting kan voor meerdere bedrijven tegelijkertijd de belangen behartigen. Dit brengt een aantal voordelen voor bedrijven met zich mee: deskundige beoordeling van gemeentelijke plannen en kostenbesparing doordat kosten door de bedrijven gedeeld kunnen worden. Daarbij levert het natuurlijk voor bedrijven een tijdsbesparing op door dit uit te besteden.

En vaak geldt: hoe meer bedrijven ageren tegen een nieuw plan van de gemeente dat nadelig is voor de bedrijven, hoe groter het effect is van de gezamenlijk ingediende reactie. Ofwel: samen sta je sterk!

– Wordt voor uw locatie en/of het bedrijventerrein waarop u bent gelegen een nieuw (bestemmings)plan opgesteld?

Zorg er dan voor dat u goed checkt of er voor uw bedrijf geen beperkende regels zijn opgenomen. Voor een deskundige beoordeling kunt u terecht bij Stichting Adviescentrum Metaal.

De Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) is een praktijkgerichte kennispartner voor metaalondernemers op het gebied van milieu, kwaliteitszorg en arbo, ruimtelijke ordening, bouw en techniek en duurzaam ondernemen.

SAM (voorheen Stichting Metaal en Milieu) is in 1993 op initiatief van enkele metaalondernemers gestart met het bieden van externe milieuexpertise. In een snel tempo zijn daar andere thema’s aan toegevoegd. Momenteel biedt de stichting een breed adviespakket aan voor de metaalbranche. Het stichtingsconcept maakt specialistische kennisopbouw binnen de metaalbranche mogelijk. SAM vervult daarin een belangrijke netwerkfunctie. Naast de individuele bedrijfsadvisering investeert de stichting tevens in brancheonderzoeken. Hierbij worden nieuwe thema’s op het gebied van beleid en techniek vertaald naar concrete projecten voor de branche. Hiermee wordt tevens de continue kennisontwikkeling van SAM bewerkstelligd. Voor meer informatie:
Stichting Adviescentrum Metaal tel. 030 – 693 00 55 of op www.metaaladvies.nl

Heeft u een concrete vraag over één van bovengenoemde onderwerpen?
Deze kunt u mailen naar jlv@metaaladvies.nl