Werkgelegenheid in de Metalektro is gegroeid

0

De werkgelegenheid in de Metalektro is in 2010 gestaag gegroeid. Deze groei wordt vooral gedragen door de middelgrote tot grote bedrijven. Daarbij hebben met name de bedrijven in de sectoren Machinebouw, Transportmiddelen en Elektrotechniek weer meer personeel gekregen. Het werkgelegenheidsherstel is het sterkst in de uitvoerende technische functies.

Dit blijkt uit de samenvatting van de uitkomsten Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2010. “Als we afgaan op de algemene verwachting van de bedrijven voor de komende twee maanden, dan is de top van de werkgelegenheidsgroei voorlopig bereikt”. (bron: Quickscan 2e kwartaal 2011)

De medewerkers moeten naast de noodzakelijke vaktechnische, ook over gedragsmatige  competenties beschikken, ook wel aangeduid als de PROFI-competenties:
Probleemoplossend vermogen
Relatie met klanten
Omgaan met veranderingen
Flexibiliteit hebben
Initiatief tonen.

De behoefte aan werknemers die over deze competenties beschikken, vloeit voort uit de noodzaak aan breed inzetbare medewerkers.

Opleidingsbeleid en interne mobiliteit
De vereiste upgrading van het personeel vergt aanzienlijke investeringen in trainingen en opleidingen. De gemiddelde opleidingskosten per getrainde werknemer zijn in 2010 dan ook gestegen. De uitgaven voor scholing en opleiding als percentage van de loonsom lagen in 2010 echter lager dan in 2009. Het zijn vooral de hoge scholingskosten, als ook de verloren werktijd,
die bedrijven ervan weerhouden om meer medewerkers te scholen. De scholing was vooral gericht op de vaktechniek.

Naast het volgen van cursussen en trainingen is het informeel leren op de werkvloer ook van groot belang. Daarom is het een goede zaak dat bedrijven zich realiseren dat coachend leiderschap een belangrijk speerpunt is voor het personeelsbeleid voor de komende jaren.

Informeel leren kan ook zeer goed bevorderd worden door het vergroten van de interne mobiliteit. In 2010 was deze interne mobiliteit aanzienlijk hoger dan in het crisisjaar 2009. Ruim de helft van de bedrijven gaf aan dat er personeel binnen het bedrijf van functie is veranderd.

Vervangingsproblematiek en levensfasebewust personeelsbeleid
Om ook in de toekomst aan de behoefte naar personeel met de juiste competenties te kunnen voldoen, is het belangrijk om de oudere werknemers zo lang mogelijk goed inzetbaar te houden. Een levensfasebewust personeelsbeleid stimuleert ook oudere werknemers om langer door te werken en hun competenties op peil te houden. Bij de metalektrobedrijven zijn de meeste hr-instrumenten echter nog niet specifiek gericht op oudere werknemers. Wel biedt inmiddels een kwart van de bedrijven oudere werknemers (gedeeltelijk) ander werk aan en worden oudere werknemers ingezet op functies waar zij hun ervaring en kennis kunnen doorgeven.

Werving personeel
De gemiddelde vacatureduur liep op in de tweede helft van 2010. Dit is een eerste indicatie dat de arbeidsmarkt krapper wordt. Voor het werven van uitvoerend en ondersteunend technisch personeel is het uitzendbureau het meest effectieve wervingskanaal. Voor leidinggevende technici en technisch opgeleide verkopers kan men het best een commercieel wervings- en selectiebureau inschakelen.