Nieuwe cao Metaal en Techniek: 8% meer loon in 28 maanden

0

Na lange en stevige discussies hebben werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek. De 300.000 medewerkers uit de metaalbewerking, installatiebranche, isolatie, carrosserie en goud- en zilvernijverheid krijgen in 28 maanden bijna 8% loonsverhoging. Dat is een gemiddelde stijging van 3,4% per jaar.

De nieuwe cao heeft een looptijd van meer dan twee jaar tot oktober 2021 en geeft daarmee rust en duidelijkheid. De lonen stijgen per 1 december 2019 met 3,5%, per 1 juli 2020 met 3,5% en per 1 maart 2021 met 0,93%. Per 2021 is er een éénmalige uitkering van 306 euro.

Druk van stakingen

Volgens FNV Metaal zijn de werkgevers onder druk van stakingen eind juni en onlangs nog in Zeeland, alsnog over de brug gekomen met betere voorstellen. De aangekondigde landelijke staking voor 13 september is opgeschort. Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal: “Dankzij alle stakers ligt er nu een fatsoenlijke cao met een prima loonsverhoging van bijna 8%. Alleen door de druk van de acties zagen de metaalwerkgevers in dat ze betere afspraken moesten maken. Het recht op een generatiepact is heel belangrijk om het werk tot aan het pensioen vol te kunnen houden. Ook ben ik heel blij met de toezegging van 5000 flexwerkers een vast contract krijgen. De sector is door dit pakket aantrekkelijker geworden voor personeel, en dat is hard nodig in deze tijden van grote tekorten aan technische mensen.”

Jeugdtabellen

Het tekort aan technici en technische vakmensen in de Metaal en Techniek is groot. Daarom hebben werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt om de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren. Zo krijgen jongeren die vakgerichte scholing volgen een extra beloning in nieuwe, versimpelde jeugdtabellen.

Generatiepact

De cao-partijen hebben voor oudere medewerkers opnieuw afspraken gemaakt in het kader van het Generatiepact. “De nieuwe afspraken geven meer ruimte, maar zijn wel verbonden aan heldere spelregels”, aldus Ron Follon, hoofdonderhandelaar van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek. Het generatiepact wordt een recht voor werknemers. Het  zorgt ervoor dat oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en tegelijkertijd dat jongeren de kans krijgen in te stromen. Werknemers vanaf 60 jaar hebben recht op deelname aan de variant om 80% te werken, met 90% loon en 100% pensioenopbouw.

Vakantiedagen

Ook zijn er stappen gezet wat betreft de extra vakantiedagen voor ouderen. Follon: “Oudere werknemers blijven langer vitaal. Daarom is het logisch dat de leeftijd waarop ouderen in aanmerking komen voor de extra vakantiedagen met de nieuwe cao wederom opschuift met een jaar.” De cao geeft werkgevers meer ruimte om tijdelijke contracten aan te gaan.

Pensioenpremies

Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt over de bereidheid om de pensioenregeling te versterken via de bestaande vroegpensioenpremies, waardoor de druk op de pensioenregeling afneemt.

Voor scholing worden opnieuw vouchers ter beschikking gesteld, waarbij 10% daarvan door flexkrachten moet worden gebruikt. Ook komt er een onderzoek naar de gelijke beloning van mannen en vrouwen en de VPL-premie (premie voor vroegpensioen en levensloop) blijft beschikbaar voor de pensioenregeling. Talloze verslechteringsvoorstellen van de werkgevers gaan niet door.

Het CAO akkoord wordt van kracht na akkoord van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaal en Techniek. De cao Metaal en Techniek is met 27.000 werkgevers en 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector.