Werkgevers door coronacrisis positiever over thuiswerken

0

Nu werkgevers vanwege de coronamaatregelen gedwongen zijn medewerkers waar mogelijk vanuit huis te laten werken, lijkt het erop dat koudwatervrees en scepsis ten aanzien van thuiswerken grotendeels overwonnen zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van Bruis. Dit adviesbureau rondom duurzame inzetbaarheid van medewerkers heeft een kwantitatief onderzoek gehouden onder uiteenlopende organisaties rondom thuiswerken (bijna 20 procent van de respondenten is werkzaam in de industrie). Op basis van haar onderzoek is volgens Bruis een goed beeld ontstaan van thuiswerken voor, tijdens en de verwachtingen na de coronacrisis. Voor de crisis werkte gemiddeld 16% van de medewerkers één of meer dagen vanuit huis. Tijdens de crisis bedraagt dit 58%. De visie op thuiswerken is tijdens de coronacrisis bij 23% van de onderzochte organisaties positiever geworden. Drieënzestig procent van de organisaties waar voor de crisis niet of slechts in beperkte mate vanuit huis werd gewerkt staan positiever ten opzichte van thuiswerken.

Verwachtingen na de coronacrisis

Hoe staat het met de verwachtingen ten aanzien van het aantal medewerkers dat na de crisis vanuit huis zal werken ten opzichte van het aantal medewerkers dat voor de coronacrisis vanuit huis werkte? Van de respondenten verwacht 49% een toename van het aantal medewerkers dat vanuit huis werkt. Tegen 31% dat dit gelijk ziet blijven. Tien procent verwacht een afname, terwijl eveneens 10% aangeeft hier (nog) geen beeld van te hebben. Werkte bij de respondenten voor de crisis gemiddeld 16% van de medewerkers vanuit huis neemt dit na de crisis naar verwachting toe tot gemiddeld 27%. Ook bij organisaties waar thuiswerken – ongeacht de reden hiervan – voor de crisis niet, of beperkt het geval was wordt een stijging van het aantal medewerkers dat vanuit huis werkt verwacht. Volgens deze respondenten zal dit gemiddeld toenemen van 5% naar 17% van het werknemersbestand.

Effect op beleid

Heeft de toename van thuiswerken een effect op het beleid? Van de respondenten geeft 28% aan momenteel bezig te zijn, of op korte termijn beleid te ontwikkelen met betrekking tot thuiswerken. Zesentwintig procent van de organisaties stelt reeds beleid te hebben. Drieëntwintig procent van de organisaties stelt geen behoefte te hebben aan beleid. Ook 23% geeft aan dit momenteel (nog) niet te weten.

Voor- en nadelen thuiswerken

Als meest genoemd voordeel van thuiswerken is het invullen van aantrekkelijk werkgeverschap genoemd (57%). Het minder aantal werkplekken dat nodig is (46%) en een betere werk- en privébalans (38%) zijn andere genoemde voordelen. Verslechtering van de teamgeest is met afstand het meest genoemde nadeel dat aldus de respondenten verbonden is aan thuiswerken. Door 84% van de organisaties wordt dit als een nadeel gezien. Gebrek aan controle is met 32% het daarna meest genoemde nadeel.

Download hier de thuiswerken factsheet