Arboregels compleet

0

Het Compleet Arbo Regelgevingboek is al jaren de meest praktische en complete uitgave inzake de Arbowet- en regelgeving. Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch heeft in de editie 2019 alle wijzigingen verwerkt die door de wetgever het afgelopen jaar zijn ingevoerd.

Daaronder de gevolgen van de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), nieuwe certificatieregels op diverse terreinen en de algehele vervanging van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen. Onderdelen van de arboregelgeving die aan bod komen zijn onder meer: Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling, Beleidsregels inzake de arbocatalogi, certificering en boeteoplegging, Warenwetgeving, Besluit en Regeling risico’s zware ongevallen, Asbestbesluiten, Arbeidstijdenwetgeving, Wet op de ondernemingsraden, Sanctie- en Handhavingsbeleid, Register.

In Het Compleet Arbo-Regelgevingboek is alle wet- en regelgeving opgenomen. In de online versie arbowetweter.nl zijn ook aanvullende onderdelen te vinden, zoals informatie over het nieuwe certificatiestelsel en de Europese kaderrichtlijn (89/391/EEG) met verwijzing naar de daarvan afgeleide bijzondere richtlijnen. Op www.arbowetweter.nl wordt de informatie maandelijks bijgewerkt. Daarnaast staan op de website artikelen met achtergrondinformatie over de arbeidsomstandighedenregelgeving en ontwikkelingen over aansprakelijkheid op dit gebied.