Blootstelling aan elektromagnetische velden eenvoudig te voorkomen

0

De blootstelling aan magnetische velden in de buurt van apparatuur voor metaalbewerking kan hoger zijn dan de grenswaarden die gesteld worden in Europese regels. Met relatief eenvoudige maatregelen is deze overschrijding echter in de meeste gevallen te voorkomen.

Op verzoek van Koninklijke Metaalunie en FME-CWM heeft DNV GL veldsterktemetingen uitgevoerd aan diverse metaalbewerkingsapparaten. In de metaalbewerking worden diverse installaties en technieken gebruikt waarvan bekend is dat zij mogelijk een hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (EM-velden) kunnen geven.

De laatste jaren is er op Europees niveau een discussie gevoerd over de regelgeving en de geadviseerde limitering van de blootstelling aan EM-velden. Onderwerpen in deze discussie waren: tot welk niveau de blootstelling verantwoord is, op welke effecten de nadruk moet liggen, hoe velden gemeten en geëvalueerd moeten worden en hoe omgegaan moet worden met een (tijdelijke) blootstelling boven de grenswaarden. In 2013 is een Europese Richtlijn gepubliceerd (2013/35/EC), waarin de uitkomsten van deze discussie zijn opgenomen. De richtlijn geeft de maximale blootstelling van werknemers aan EM-velden bij verschillende frequenties weer. Deze richtlijn geldt ook voor blootstelling aan EM-velden bij metaalbewerking.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden naar elektromagnetische velden van inductiesmeltovens, elektrische lasapparatuur, puntlasapparatuur, inductieverwarmers, weerstandsverwarmers en wisselstroommagneten voor niet destructief materiaalonderzoek. Uit de meetresultaten kan worden opgemaakt dat de blootstelling aan magnetische velden in de buurt van apparatuur voor metaalbewerking hoger kan zijn dan de grenswaarden die gesteld worden in de Europese richtlijn 2013/35/EC voor de bescherming van werknemers tegen risico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden. Met relatief eenvoudige maatregelen is deze overschrijding echter in de meeste gevallen te voorkomen.  Deze maatregelen zijn beschreven in een aantal factsheets die bijdragen aan een veiliger werkplek. Werknemers die werken met of bij las- of puntlas-apparatuur, inductieverwarmers en inductiesmeltovens kunnen hiermee geïnstrueerd worden over het veilig werken met deze apparaten.

Metaalunieleden kunnen deze factsheets bekijken in de kennisbank, die via de Metaalunie website bereikbaar is.