Metaalunie en FME positief over Hoofdlijnenakkoord

Koninklijke Metaalunie en FME zijn blij dat er een Hoofdlijnenakkoord is en daarmee duidelijkheid over een nieuw kabinet dat het land kan besturen.

Het Hoofdlijnenakkoord gaat nadrukkelijk in op het belang van het MKB voor de samenleving.

Metaalunie waardeert vooral de nadruk op het maatschappelijke belang van het MKB en de erkenning van de industrie als een van de belangrijkste economische pijlers. FME noemt het positief dat de vier partijen die het akkoord hebben gesloten aandacht besteden aan het vestigingsklimaat, prioriteit geven aan innovatie, fabrieken in Nederland willen behouden en pleiten voor een meer gelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van energieprijzen. Minder enthousiast zijn de brancheorganisaties over het stopzetten van het Nationale Groeifonds.

Verdienvermogen de basis

Het Hoofdlijnenakkoord gaat nadrukkelijk in op het belang van het MKB voor de samenleving. Metaalunie is blij met deze erkenning waarin het nieuwe kabinet het verdienvermogen van Nederland centraal stelt. Specifiek wordt de industrie genoemd als belangrijke pijler van onze economie. Ook vermindering van regeldruk voor ondernemers is een speerpunt. Metaalunie wijst er in dit verband op dat de verhoging van de AB heffing in box 2 en het verlagen van de MKB winstvrijstelling voor IB ondernemers niet worden doorgezet.

Het nieuwe kabinet predikt ‘stabiel beleid’ en de herintroductie van degelijke budgettaire spelregels. Metaalunievoorzitter Mark Helder: “Een goede zaak. Voorspelbaar beleid en zekerheid zijn voor MKB-maakbedrijven van essentieel belang om de juiste investeringskeuzes te kunnen maken. Het is wel zaak om nu van woorden naar daden te gaan op, bijvoorbeeld, vermindering van regeldruk en een stabiel fiscaal ondernemersbeleid.”

Invulling ‘Innovatiebeleid’

Metaalunie is positief over de aandacht die de industrie krijgt in dit hoofdlijnenakkoord. Punten die hieruit springen zijn de prioritering op de thema’s: beschikbaarheid van Talent, versterking van de kenniseconomie, innovatie en digitale infrastructuur. Ook hier geldt dat mooie intenties moeten worden waargemaakt en voorzien van de hiervoor benodigde middelen. Helder: “Waarbij met name moet worden ingezet op verhoging van de arbeidsproductiviteit van het brede MKB door het stimuleren van procesinnovatie. Dit is nodig om concurrerend te kunnen blijven en om het tekort aan technische vakmensen op te vangen.”

Maar Metaalunie is wel blij dat innovatie in het land- en tuinbouwbeleid een belangrijke bouwsteen is in het hoofdlijnenakkoord. Innovatie moet snel en juridisch houdbaar kunnen worden toegepast, zodat doelstellingen worden behaald. Daarnaast komt er een apart innovatieprogramma voor robotisering in de land- en tuinbouw om arbeidskrachten te besparen.

Klimaat en energie

De netcongestie wordt gelukkig aangepakt. Ook de wens om bestaande afhankelijkheden met betrekking tot energie te verminderen wordt omarmd. De congestie doet immers enorm afbreuk aan het flexibele productievermogen van de maakindustrie. En energie-afhankelijkheden dragen niet bij aan een stabiel vestigingsklimaat.

Werk begint eigenlijk nu pas

De komende tijd worden veel thema’s en voorstellen nog nader uitgewerkt in concrete beleidsprogramma’s. Metaalunie denkt graag mee aan deze essentiële nadere invulling van de plannen. Helder: “Ik zou bijna zeggen ‘the devil is in the details’. Er ligt een mooie basis. Wij nemen de handreiking van het kabinet graag aan om mee te denken over nadere invulling van de programma’s.”

Ook FME gaat graag met het aanstaande kabinet in gesprek over de uitwerking van de hoofdlijnen in het akkoord. FME-voorzitter Theo Henrar is blij dat er na zes maanden formeren een akkoord ligt: “Nederland heeft daadkracht en duidelijkheid nodig om technologische industrie en banen te behouden. De landen om ons heen hebben al de stap naar voren gezet door strategisch innovatie- en industriebeleid te voeren. Daarom is het positief dat het kabinet aandacht besteedt aan het vestigingsklimaat, prioriteit geeft aan innovatie, fabrieken in Nederland wil behouden en pleit voor een meer gelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van energieprijzen. Dat laatste is hard nodig als je ziet dat die in onze buurlanden met tot 66% lager liggen dan in Nederland.”

Henrar is wel kritisch op de innovatieparagraaf: “Het blijft een akkoord op hoofdlijnen. Zoals de Engelsen zeggen, zit de duivel dan in de details. En in de zaken die niet genoemd worden. Zo blijken de mooie woorden over innovatie betrekkelijk leeg, als je in de bijlage leest dat het Nationaal Groeifonds wordt afgeschaft. Mooie ambities haal je niet met op-hoop-van-zegen-beleid, daar is strategische innovatiepolitiek voor nodig en dat vraagt ook om geld.”

Voorspelbaar en stabiel beleid nodig

Het succes van het nieuwe kabinet valt of staat bij de uitwerking van dit akkoord in concreet beleid. Theo: “Tot die tijd zijn er nog een heel aantal open eindjes, terwijl ondernemers vooral voorspelbaar en stabiel beleid nodig hebben. Zo moet de aanpassing van de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling zo worden vormgegeven dat deze voor strategische sectoren zoals de Nederlandse technologische industrie toegankelijk blijft. Want als Nederland verdienen we juist daar een groot deel van onze boterham mee.”

Lees hier het hoofdlijnenakkoord analyse.

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

FME sluit zich aan bij IMVO-convenant Metaalsector

10-06 Al 5 jaar steunbetuiger FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, was al vijf…

Personeel en Opleiding

Nog geen zicht op nieuwe cao-onderhandelingen

10-06 “Achter de schermen wordt wel hard gewerkt aan het vlot trekken van de onderhandelingen…

Bedrijf en Economie

Voorjaarsnota smaakt voor FME zoetzuur

22-04 Theo Henrar, voorzitter FME: “Daarmee smaakt de Voorjaarsnota zoetzuur. Herstel van de IKC-regeling is…

Bedrijf en Economie

Nieuwe campagne benadrukt belang metaaltechnologie

16-04 Uit recent onderzoek door onderzoeksbureau DVJ Insights blijkt namelijk dat slechts 18% van de…

Personeel en Opleiding

Metaalunie is blij dat Techkwadraat kan starten

20-03 Platform Talent voor Technologie (PTvT) is penvoerder van het voorstel en Koninklijke Metaalunie heeft…

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

Minder spanning op arbeidsmarkt in MKB-maakindustrie

18-01 Bij de MKB-maakbedrijven die aan deze barometer hebben deelgenomen werken gemiddeld 21 medewerkers, 92%…

Bedrijf en Economie

Zakendoen in Duitsland: Hoe doe je dat?

15-01 Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking met haar Duitse partner Niederlanden Nachrichten een inspiratiebijeenkomst waar…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV